Medvetande

Nivåer av medvetande och verklighet

Vårt medvetande är föränderligt.
Vi kan lära oss att uppfatta och hantera olika saker i tillvaron. Det gör vi när vi behöver det och när vi vill det. Vi kan även tappa bort förmågor och förtränga vår uppfattningsförmåga av vissa saker, alltså bli omedvetna om dem. Detta betyder inte att det vi inte förnimmer inte finns. Allting finns alltid om någon har vetskap om det. Tänk t.ex. på ett språk som talades för några tusen år sedan, innan skrivkonsten uppfanns. Då fanns det språket. De som talade det var medvetna om orden och deras betydelser. Men eftersom ingen längre talar det har det upphört att finnas; vi säger att det är utdött. Vi är inte längre medvetna om hur det lät, eller kanske ens vilken språkfamilj det bör ha tillhört, men vi vet med säkerhet att det måste ha funnits.

 

Nu tar vi nästa steg i medvetande-nivå.
När våra kroppar slutar fungera, vi brukar kalla det för att vi dör, lämnar medvetandet kroppen tillsammans med själen. Detta är mycket sunt, eftersom en död kropp inte är särskilt användbar, eller hur? Men medvetandet fortsätter att finnas. Medvetandet består av energi och kan inte bara upphöra att existera. Däremot kan energin, som det rena medvetandet består av, ha en frekvens och en beskaffenhet som gör att vår nuvarande vetenskap inte kan mäta det. Men det finns alldeles för många exempel på människor som har minnen från andra livstider för att vi bara skall vifta bort dem som fantasier och ovetenskapliga påståenden.

Allt vi upplever "spelas in" i minnet, som hänger ihop med medvetandet. Ibland jämförs minnet med en videobandspelare med många kanaler: bild-, ljud-, smak-, lukt-, känsel- och eventuellt fler kanaler. I alla händelser verkar det riktigt att allt vi någonsin upplever spelas in. Med lite påtryckningar kan även minnen från livstider före den nuvarande plockas fram. Därför kan man emellanåt höra hur folk plötsligt talar helt annorlunda än de brukar. Man har faktiskt exempel på att folk har talat språk och dialekter som ligger århundraden bakåt i tiden ( språkvetare har bekräftat riktigheten sedan de hört inspelat material ) och man har t.o.m. fått höra språk som ingen nu levande begriper, men som talats under delar av en regression* när en person beskrivit sekvenser ur en livstid för länge, länge sedan.
Det nuförtiden utdöda språket har alltså "återuppstått" och under några ögonblick förts fram närmare medvetet medvetande igen. För det finns i medvetandet hela tiden, men normalt sett otillgängligt, eftersom det inte är till nytta och inte har behövts på väldigt länge.

Tänk dig att du är på en båt ute på havet ( = lever ditt nuvarande liv ) och att en del av det du fiskar upp är bra och användbart. En del av det du aldrig använder ligger och skräpar på däck och i förråd, så du slänger det överbord och det sjunker efterhand allt längre ner mot botten på sådär 8.000 meters djup. Men du har för säkerhets skull en nästan osynlig liten lina knuten till det du slänger, om ifall att ... och du programmerar in positionen på din GPS för varje sak du slänger överbord. Men du seglar oförtrutet vidare hela tiden, för på din båt går det inte att reva seglen. Du kan bara styra efter bästa förmåga och ibland går det galet i någon storm, så båten sjunker. Ibland hamnar man i stiltje och båten ruttnar. Många av alla linorna som är knutna till dig går av, men GPS:en är fast monterad på dig. När du blir räddad av ett kringdrivande skrov kan du vid behov fiska upp något av det gamla som kan vara användbart. Det som inte hunnit sjunka så långt är lättast att lokalisera och dra upp igen.
Minnen som inte hålls medvetet aktiva sjunker undan i glömska, d.v.s. ner i det undermedvetna, men de finns ändå. När det virvlar till i medvetandet / havet kan en del minnen dras upp ur "bottenslammet" igen och bli synligt / aktivt medvetet.

 

 

Nästa medvetandenivå består av det som ligger utanför individen.
Det kallas på engelska för "the consciousness grid". På svenska skulle det bli ungefär "medvetande-nätet". Grid är engelska för nätverk eller rutmönster. Jag har inget riktigt bra svenskt ord. Det avser i alla händelser ett nätverk ( knutpunkter som är förbundna med varandra ) som spänner runt hela jorden, som ett skikt. I detta nätverk finns allt vetande samlat och tillgängligt. När ett tillräckligt antal individer vet eller gör något i samstämmighet, så fortplantas denna vetskap i nätverket.

Som exempel kan nämnas vad som ibland kallas "den 100:e apan". På en isolerad ö matade forskare en grupp apor med potatis. När en apa började skrubba sina potatisar före själva ätandet gjorde snart de andra likadant, eftersom det smakade bättre. De lärde av varandra. När väl några få gjorde likadant följde snart den stora massan efter. Sedan matade man apor på en annan ö där man tidigare inte varit. Aporna där gjorde likadant som på den första ön, men mycket snabbare. På nästa ö satte alla igång med samma beteende direkt.

Beteendevetaren Rupert Sheldrake visade en klurig bild ( ni vet en sådan där med mönster av fläckar och tomrum ) på TV i England och folk fick ringa och tala om vad den föreställde. Det var efterhand allt fler personer som såg vad det var och svaren strömmade in i allt snabbare takt. Samma experiment gjordes lite senare i Australien och då kom svaren betydligt snabbare än de gjort i England. Såvitt jag vet är inte australiensare över lag särskilt annorlunda än engelsmän å huvudets vägnar och resultatet ansågs förvånande.
Dessa exempel kan peka på att när mental energi når över en viss gräns går det inte att stoppa dess spontana utbredning. Det kan också inspirera individer till att försöka hämta kunskap mera medvetet från det här kollektiva medvetandet, samtidigt som det också åtminstone till en del kan förklara varför man ibland "bara vet" hur något skall vara.

Resonans
Det kan också förklara till synes otroliga sammanträffanden. När Alexander Bell lämnade in sin patentansökan för telefonen gjorde han det bara timmar före en annan uppfinnare, Elisha Grey, som bodde långt från Bells ort. Om man tänker sig att ensikilda medvetanden skapar vågor i det kollektiva medvetandets nätverk kan andra likasinnade enskilda medvetanden fånga upp dessa mer eller mindre medvetet p.g.a. av resonans. D.v.s. om innehållet i idéerna är tillräckligt lika sker ett slags ömsesidigt utbyte / överförande vare sig man är medveten om det eller ej. Man tror att man kommit på allting helt och hållet själv, men ack ...

 


*regression = när man under någon form av hypnos / avslappning öppnar upp för och får tillgång till minnen från förfluten tid. Ofta avser man med ordet regression speciellt minnen från tidigare liv.

 

 

Till sida om hjärnans rytmer och frekvenser