Chakras

Ordet chakra är sanskrit och betyder hjul eller cirkel. Ett chakra, sett framifrån, ser ut som ett hjul med ett visst antal ekrar eller uppdelningar.

Varje chakra relateras till en ton, en färg, en plats utmed ryggraden, ett eller flera inre organ och kroppsdelar, hormonproducerande körtlar och psykiska egenskaper. Kort sagt består varje chakra av en energi eller våglängd som vi gett vissa namn och beskrivningar. Det finns olika idéer om hur många chakror man tänker sig - allt från sju stycken till etthundrafyrtiofyra tusen. Jag tar bara upp sju. Utifrån det system som kunskapen om chakror utgör, kan vi betrakta den psykofysiska mekanism som kropp och tanke är. Chakrasystemet är bl. a. en beskrivning av hur kropp och psyke påverkar varandra. Genom den kunskapen kan vi lättare förstå vad som är fel om en människa är sjuk, oavsett om det är en psykisk eller fysisk åkomma. Vi kan också hjälpa vårt psykofysiska system att hålla sig friskt genom att på ett tidigt stadium åtgärda den bakomliggande psykiska orsaken. Vi kan också underlätta den fysiska läkningen genom rätt stimulans, genom healing,
både psykisk och fysisk.

Läran om chakras och energier härstammar från Indiens yoga och meditationstraditioner. I Fjärran Östern har man använt sig av denna kunskap i över fyratusen år. I mer än tvåtusen år gamla skrifter, på sanskrit, från Tibet talas det om chakras. Det här är egentligen inget nytt, fast det är i huvudsak bara de senaste tio till tjugo åren som vi i västerlandet har fått upp ögonen för dessa energicentra.

Man kan likna våra kroppar vid stora energimottagare. Det är de sju största som man vanligtvis refererar till som chakras, deras placering kan du se på bilden. Ett chakra är en ackumulation av energi från olika medvetandenivåer hos människan. Varje chakra innehåller två motriktade krafter; en utgående och en inåtgående. Genom den utåtgående kraften ger chakrat ut energi till omgivningen och genom den inåtgående kraften tar chakrat in energier. Chakrat har hos var och en av oss format sig till ett speciellt mönster beroende på vad vi har upplevt. Det är det här mönstret som gör oss till de vi är, att vi alla är olika och reagerar olika i olika situationer.

De sju chakrana är placerade i det eteriska energifältet, fast deras energi är inte eterisk. Chakranas energi sträcker sig genom våra eteriska, astrala, mentala och vår andliga energifält. Chakrana är energivirvlar som kanaliserar energi till och från kroppen och de reglerar även den här energin. Chakrana utgör också en del av vår aura, d.v.s. ett energifält runt kroppen som även det är osynligt för de allra flesta. I och med att chakrana ger uttryck för energi rör de sig i olika vibrations-hastigheter eller frekvenser som är olika från chakra till chakra. Varje chakra har ett visst antal ekrar, fält eller som enligt den österländska traditionen; lotusblad. Hur många lotusblad ett chakra har visar med vilken frekvens det vibrerar. T.ex. har Rotchakrat 4 lotusblad och är det chakra som är vibrerar långsammast. Kronchakrat har med sina 992 lotusblad den högsta frekvensen. De olika frekvenserna gör också att de olika chakrana ger ifrån sig olika färger som följer regnbågens ordning; röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett. Den österländska traditionen ger chakrana lite annorlunda färger men vi västerlänningar följer regnbågens färger enligt en teori som Bob Moore och Jes Bertelsen har utarbetat. Man kan på färgerna se om chakrana är i balans eller inte.

Ett chakra har i huvudsak två uppgifter; först att ta in livsenergi från det eteriska fältet och sedan vidarebefordra och fördela den här energin i kroppen. Ett chakra innehåller även två olika sorters energi. Den första energin är livsenergin som kommer från solens kärnprocesser. Den här energin ska användas för att hålla vår fysiska kropp vid liv. Den andra energin är den andliga. Det är den här energin som hjälper oss att utvecklas andligen, man kan säga att det är en kärleksenergi som ger oss förmågan att älska oss själva och andra. Ibland uppstår dock blockeringar. Chakrana är förbundna med det centrala nervsystemet genom en stjälk som slutar i ryggmärgen. De står även i förbindelse med det endokrina körtelsystemet och har i och med det stort inflytande på hela vårt psykofysiska välbefinnande.

Om man tänker på det så har vi många vardagsuttryck i vårt språk som faktiskt har med energi och chakran att göra. Till exempel är det ofta som man säger att man intuitivt känner på sig om man tycker om en person eller inte, man kan säga att man kan känna att det är en tryckt eller en dålig stämning någonstans. Har du någonsin gått in i ett rum och känt dig ovälkommen? Eller tänkt på någon som du inte har pratat med på väldigt länge och så ringer helt plötsligt personen i fråga?

Det handlar om energier och tankar. Tankens kraft är så oändligt mycket starkare än vad vi i vårt nuvarande tillstånd kan ana. Tankar är energi. Huvudorsaken till att jobba med och att försöka förstå vad chakras är, är att skapa en helhet inom oss själva. Att förstå vad chakras är och hur de fungerar och hur de står i relation till vårt medvetande är att börja förstå oss själva. I och med att vi börjar förstå oss själva bättre kommer vi att göra det möjligt att göra våra val med balans och förståelse, hellre än att göra val utan att riktigt förstå varför och kanske under inflytande av andra. Det mest kraftfulla sättet att öppna, aktivera och ge chakrana energi är att älska sig själv och andra villkorslöst. Kärlek är den mest livfulla, vitala energin i livet. Kärlek är källan till allt helande.

I vår utveckling är våra chakran ett samverkande system. Det är inte så att vi använder ett chakra vid ett tillfälle och ett annat en annan gång. I varje situation vi är befinner oss i använder vi allt som finns inom oss, men energierna från chakrana spelar var sin roll och bildar tillsammans en helhet. Alla chakrana påverkar varandra inbördes, är det obalans i ett chakra påverkar det också de andra chakrana. Chakrana kan delas upp i par som inbördes påverkar och är speciellt förknippade med varandra.
Det enda chakra som inte hör ihop med något annat chakra är hjärtchakrat, dess energi är så speciell så det hör lika mycket ihop med alla de andra chakrana. Det är unikt.

 

Så här delas chakrana upp:
· Rot- och hals-chakrana är båda uttryckschakran. De här två chakrana påverkar vår förmåga att uttrycka oss och de är också beroende av att vi talar sanning.
· Sakral- och pann-chakrat är kontrollchakran, de ser till att vi kan kontrollera oss själva. Att vi har självdisciplin så att vi inte låter oss styras av våra känslor eller låter andra människor styra över oss.
· Solar-plexus och kronchakrat är balanschakran. De ser till att vi har balans i vår tillvaro.

Varje chakra representerar en speciell kraft eller psykisk förmåga. När chakrat är opåverkat av förflutet och framtid kan kundalinikraften, den mediativa, förenande energin, fylla det.
En människa lever egentligen inte sin fulla potential förrän varje chakra är transformerat och fullt av här-och-nu-närvaro, eller tomhet. Terapi och meditation, när de fungerar, ska hjälpa individen att se sin verkliga identitet och att sedan kunna släppa taget om den, dvs. tömma varje chakra på sina identifikationer (energimässiga fyllnader). Därmed ökar vår möjlighet att vara här och nu, vilket i sig självt är tillfredsställelse och ger livet mening. De sex första chakrorna är receptivt respektive aktivt laddade, beroende på om man är man eller kvinna. Kvinnans första chakra är receptivt, mannens aktivt. Kvinnans andra är aktivt och mannens receptivt. Tredje chakrat hos kvinnan är receptivt och mannens aktivt, osv.. Energin hos det receptiva chakrat rör sig motsols och hos det aktiva medsols. Så berör manligt och kvinnligt vartannat, och slungar energin högre och högre upp.
T. ex. åstadkommer en sexuell orgasm en förening av det manliga och kvinnliga inom en själv, eller utanför en själv med partnern. Kanske bör man här tillägga att den man är kär i är en slags projektion av vår inre man respektive kvinna. Risken för besvikelse är här uppenbar om man inte inser att den man förälskat sig i kanske inte är den man trodde från början. Kärlek, att verkligen älska någon, börjar inte förrän man ser och älskar individen som den är.

Det kan vara svårt i början att förnimma sina egna eller andras chakror. Vissa människor ser, andra känner och en del bara vet var de sitter.
Vår intuition når oss på olika sätt och det är vår sak att lyssna. Ett chakra kan antingen vara en punkt som strålar ut energi eller som drar till sig energi. Det kan vara ett ställe som känns skönt, obehagligt eller konstigt. Gemensamt är att det är ett ställe som känns mer än området omkring. Något väcks när den förnimmande psykiska energin möter chakraenergin. Det mötet ger information om energin i chakrat.

Vid aktivering av kundalini-energin kan chakror bli synnerligen märkbara rent fysiskt. Man kan känna hur de vibrerar runt sina centra med sådan kraft som om man var fastspänd vid en tryckluftsborr eller blir kopplad till vägguttagets 220 volt. Vart och ett vibrerar med sin egen frekvens.
Det finns ingen som helst tvekan om att de är i högsta grad verkliga -- inte symboliska bilder för något diffust energisystem som mystiker i ett annat årtusende i en annan del av världen hittat på för att förklara något för sin samtid. Jag lovar -- chakras finns verkligen!

 


Ovanstående är sammanställt från flera olika källor med egna tillägg / justeringar.